Ứng viên - Cần gấp

Họ tên: Nguyễn Hùng
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
11 triệu/tháng
Họ tên: Vũ Hoàng Anh
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
8 triệu/tháng
Họ tên: Trịnh Minh Vũ
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
10 triệu/tháng
Họ tên: Trần Anh
Đồng Nai
Chuyên ngành: Điện ô tô
7 triệu/tháng
Họ tên: Hoàng Minh Tú
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
14 triệu/tháng
Họ tên: Lê Tiến Cường
Đồng Nai
Chuyên ngành: Điện ô tô
9 triệu/tháng
Họ tên: Lê Thanh Toàn
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Thợ điện
7,5 triệu/tháng

Ứng viên

Họ tên: Nguyễn Hùng
Chuyên ngành: Điện ô tô
Hồ Chí Minh
Mức lương: 11 triệu/tháng
Họ tên: Vũ Hoàng Anh
Chuyên ngành: Điện ô tô
Hồ Chí Minh
Mức lương: 8 triệu/tháng
Họ tên: Trịnh Minh Vũ
Chuyên ngành: Điện ô tô
Hồ Chí Minh
Mức lương: 10 triệu/tháng
Họ tên: Trần Anh
Chuyên ngành: Điện ô tô
Đồng Nai
Mức lương: 7 triệu/tháng